Referat fra Generalforsamlingen i HEI torsdag d. 24. februar 2022.  

Formanden påbegyndte mødet med, at byde de 70 fremmødte velkommen til generalforsamlingen. Anders orienterede kort om, hvordan bestyrelsen har arbejdet med information og åbenhed til klubbens medlemmer, bl.a. via bestyrelsens referater lagt på hjemmesiden.

1) Valg af dirigent. 

Børge Jensen blev valg med akklamation. BJ. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og annonceret rettidigt. Og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Anders Leth fremlagde en gennembearbejdet beretning. Frederik Dalsager supplerede med punktet om træning/tennisskole. Beretningen blev godkendt med akklamation.

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.  

Helle G Jensen fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt med akklamation.

4) Kontingent 2022. 

vedtægterne fastsætter bestyrelsen før hvert års sæson det kontingent som medlemmerne skal betale. Punktet udgår derfor af dagsordenen.  

5) Indkomne forslag. 

  1. Bestyrelsen foreslår omlægning af et antal grusbaner til helårsbaner, samt etablering af lys på bane 6. Forslaget er særskilt motiveret som bilag A
  2. Jørgen Blegvads forslag: 1) generalforsamlingen skal beslutte om bane 6 skal flyttes. 2) ved positiv beslutning pålægges bestyrelsen af søge kommunal godkendelse ved at oprette en byggesag.

Næstformand Kristian Filstrup takkede Lene og Erling for deres store arbejde i.f.b.m. omlægning til helårsbaner. Dernæst motiverede Kristian via opslag og grundige argumenter bestyrelsens 3 scenarier, og hvorfor bestyrelsen støtter scenarie 3. Omlægning af bane 4,5 og 6. Med lys på bane 6.

Jørgen Blegvad argumenterede ligeledes for sit fremsendte forslag.

Der fandt efterfølgende en livlig debat sted om forslagene, inden dirigenten satte forslagene til afstemning.

Ole Berg og Henrik Rasmussen tilbød sig som stemmetællere:

  1. Bestyrelsens scenarie 1.   4 stemmer
  2. Bestyrelsens scenarie 2.   1 stemme
  3. Bestyrelsens scenarie 3.   64 stemmer
  4. Jørgen Blegvads forslag     1 stemme.

Bestyrelsens forslag 3 blev således vedtaget.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende medlemmer er på valg: 

  1. Frederik Dalsager (modtager genvalg)
  2. Kristian Filstrup (modtager ikke genvalg)
  3. Eli Arvad (modtager genvalg)
  4. Kasper Kjærgaard (ønsker ikke genvalg)

Frederik og Eli blev genvalg med akklamation.

Bestyrelsens forslag om at foreslå Flemming Juul-Dam og Torben Hansen som nye bestyrelsesmedlemmer.

Der var ikke andre forslag, og Flemming og Torben blev valgt med akklamation.

7) Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Nuværende suppleant, Helle Svantemann er ikke på valg.    

8) Valg af revisorer. 

Ole Berg modtog genvalg med akklamation

John Iver Kløvedal er ikke på valg i år.

9) Valg af revisorsuppleant,  

Britta Veis, er ikke på valg i år. 

10)   Eventuelt. 

Forslag om, at HEI arrangerer tennisturer blev rejst.

Karen Nybo, er ikke på facebook, og besøger, som mange andre, heller ikke hjemmesiden dagligt. Kunne informationer fra bestyrelsen sendes via mail, sms?

Dirigenten afsluttede mødet med en tak for god ro og orden under Generalforsamlingen.

 

Dirigent Børge Jensen                                                                     Referent Eli Arvad. D. 25.02.22.