Regnskab 2021 – Driftregnskab

– Her vedlagt som pdf: regnskab-2021-driftregnskab

 

HEI Tennis årsregnskab 2021
Regnskab Budget i 1000 kr. Regnskab
Indtægter 2021 2021 2020
Kontingenter m.v.
Kontingenter 357.350 355 354.900
Tennisskole 36.500 35 28.875
Øvrige event tilmeldinger 0 0 400
Kontingenter m.v. total
393.850 390 384.175
Tilskud
Lokaletilskud + tilskud 6.687 15 10.259
Hjælpepakke 7.400 0 9.300
Aktivitetsstøtte 19.718 20 18.454
Ældreidræt 10.186 10 14.240
Tilskud total 43.991 45 52.253
Sponsorindtægter
Sponsorer 3.000 5 7.500
Sponsorindtægter total 3.000 5 7.500
Udlejning af baner 3.128 0 7.372
Renteindtægter 514 0 701
Indtægter total 444.483 440 452.001
Udgifter
Udgifter ejendom og baner
El og vand 22.047 20 10.083
Renovation 19.157 16 6.566
Forsikring 16.568 16 16.343
Rengøring 11.305 5 2.587
Driftsudgifter banerne 30.071 30 53.314
Græsslåning og hækklipning 9.092 8 8.600
Mindre anskaffelser 26.677 25 13.165
Baneklargøring 1.435 0 830
Udgifter ejendom og baner total 136.352 120 111.488
Udgifter udvalg
Generalforsamling 13.940 3 5.875
Møder mv 449 1 0
Kontingenter 34.648 36 31.422
Udgifter udvalg total 49.037 40 37.297
Administration
Kontorartikler 169 2 0
Telefon/internet 5.692 5 5.387
EDB-udgifter 17.772 20 18.038
Tryksager/ markedsføring 0 1 0
Gaver og blomster 1.770 2 399
Klubhuset 2.559 3 469
Alarm 5.511 5 5.070
Diverse 9.411 6 1.127
Administration total 42.884 44 30.490
Regnskab Budget i 1000 kr. Regnskab
2021 2021 2020
Stævner, turneringer m.v.
Trivsel ved turneringer 6.000 6 4.750
Deltagelse i turneringer 11.500 8 9.400
Træner udgifter juniorer 42.758 25 35.093
Træner udgifter seniorer 42.758 25 35.093
Træneruddannelse 500 0 0
Bolde, ketchere og intropakke 27.490 27 14.182
Andre arrangementer 5.133 10 6.660
Tennisskole 1.778 5 2.536
Stævner, turneringer m.v. total 137.917 106 107.714
Afskrivninger
Afskrivninger anlæg 23.465 23 23.465
Afskrivninger klubhus 13.603 14 13.603
Afskrivninger boldmaskine 2.389 3 2.389
Afskrivninger total 39.457 40 39.457
Henlæggelser 15.000 15 15.000
Udgifter total 420.647 365 341.444
Årets resultat 23.836 75 110.557
Status 31.12.2021 31.12.2020
Aktiver
Anlægs/ omsætningsaktiver
Anlæg 1.269.020 1.269.020
Akkumuleret afskrivninger 1.104.772 164.248 1.081.307 187.713
Ombygning klubhus anskaffelser  217.646 217.646
Akkumuleret afskrivninger klubhus 122.427 95.219 108.824 108.822
Boldmaskine 21.500 21.500 0
Akkumuleret afskrivninger boldmaskine 4.778 16.722 2.389 19.111
Likvide Beholdninger
Anlægskonto DB 3408 062977 136.158 121.158
Driftskonto DB 3408 3664073579 561.660 459.077
Kasse 0 697.818 11 580.245
Aktiver total 974.007 895.891
Passiver
Egenkapital
Egenkapital primo 594.198 483.641
Årets resultat 23.836 618.034 110.557 594.198
Gæld
Anden gæld
Skyldig skat 6.473 22.193
Henlæggelser
Forudmodtagne tilskud til anlæg 55.000 0
Henlæggelser til vedligeholdelse af anlæg 279.500 264.500
Årets henlæggelser 15.000 349.500 15.000 279.500
Passiver total 974.007 895.891
Bestyrelsens underskrift:
Det attesteres, at Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelserne hertil samt de
kommunalt fastsatte regler er overholdt. Dokumentation for indtægter og udgifter forefindes 
og kan eftersendes.
Anders Leth, formand Lene Ø. Nielsen Eli Arvad
Frederik Dalsager Kristian Filstrup Eling Leth Kasper Kjærgaard
Revisionspåtegning:
Regnskabet er revideret og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om
støtte til folkeoplysning, bekendtgørlsen og ændringer hertil samt de kommunalt fastsatte 
retningslinier.
John Ivar Kløvdal Ole Berg