Frederik Dalsager bød velkommen til de 95 fremmødte medlemmer.

  1. Valg af dirigent.

Børge Jensen blev valgt med akklamation.

Grundet Covid-19 blev generalforsamlingen (GF) ikke vedtægtsmæssigt afholdt inden den 1. marts 2021. De fremmødte accepterede udsættelsen.

Varsling og annoncering af GF er efter vedtægterne, GF er således lovligt indkaldt og er dermed beslutningsdygtig.

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

Eli Arvad accepterede at være referent.

  1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

Grundet den nuværende situation uden formand orienterede Frederik Dalsager om klubbens samlede aktiviteter. Beretningen blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af regnskab 2020.

 Helle Gissel Jensen fremviste og gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

  1. Indkomne Forslag.

De 3 indkomne forslag var udsendt til klubbens medlemmer.

Den kommende bestyrelse opfordres af GF til at arbejde videre med forslagene.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består traditionelt af 7 medlemmer. Der skal således vælges 6 nye, idet Frederik Dalsager ikke er på valg.

Frederik Dalsager har i mail foreslået Anders Leth, Kristian Filstrup, Erling Leth, Lene Ø. Nielsen, Eli Arvad og Kasper Kjærgaard.

Desuden meldte Claus Berno sig som kandidat.

Efter en kort præsentation af de opstillede kandidater skulle der stemmes.

Dirigenten valgte at afstemningen skulle være skriftlig, og der blev omdelt stemmesedler.

Ole Berg og Per Istrup blev udpeget som stemmetællere.

Der blev afgivet 88 gyldige stemmer.

Valg af de 6 nye medlemmer blev: Anders Leth, Kristian Filstrup, Kristian Leth, Lene Ø. Nielsen, Kasper Kjærgaard og Eli Arvad,

Den nye bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde.

  1. Valg af suppleanter(er) til bestyrelsen.

Helle Svantermann blev valgt med akklamation.

  1. Valg af revisor.

Ole Berg og John Kløvedal blev genvalgt med reklamation.

  1. Valg af revisorsuppleant.

Britta Veise Jensen blev valgt med akklamation.

  1. Eventuelt.

Frederik Dalsager takkede afslutningsvis Ann Hansen for det store arbejde hun gennem 10 år har lagt i klubben. Tak til de fremmødte og Børge Jensen som dirigent.

 

Dirigent Børge Jensen                                                                            Referent Eli Arvad