Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i HEI-Tennis
onsdag, den 15. september 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen foregår i lokalet ved siden af cafeteriet i Skæringhallen med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af én eller flere suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Ad punkt 4: Forslag fra medlemmer til fremlæggelse under dagsordenens punkt 4 skal være sendt til bestyrelsen senest d. 7 september.

Ad punkt 5: Helle Gissel Jensen ønsker ikke genvalg, Frederik Dalsager er ikke på valg. Justas udtræder også af bestyrelsen. 

På bestyrelsens vegne
Frederik Dalsager