Generalforsamling i HEI Tennis
Hermed indkaldes til Generalforsamling i HEI Tennis torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19:00.
Generalforsamlingen afholdes i Skæringhallens cafeteria.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 4. Kontingent 2022.
 5. Indkomne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår omlægning af et antal grusbaner til helårsbaner samt etablering af lys på bane 6.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget er særskilt motiveret som bilag A. Følgende medlemmer er på valg:

 1. Frederik Dalsager (modtager genvalg)
 2. Kristian Filstrup (ønsker ikke genvalg)
 3. Eli Arvad (modtager genvalg)
 4. Kasper Kjærgaard (ønsker ikke genvalg)
 5. Valg af en eller flere suppleanter til bestyrelsen
 6.  Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår at Flemming Juul-Dam og Torben Hansen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer. Nuværende suppleant, Helle Svantemann er ikke på valg i år Ole Berg (modtager genvalg)
John Iver Kløvedal er ikke på valg i år

 1.  Valg af revisorsuppleant
 2.  

Nuværende revisorsuppleant, Britta Veis, er ikke på valg i år.  
Husk
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag indsendes til: bestyrelsen@hei-tennis.dk

På bestyrelsens vegne
Anders Leth, bestyrelsesformand

============================================

BILAG A
Generalforsamling i HEI Tennis 24.2.2022, dagsordenens punkt 5a.
Forslag fra bestyrelsen vedr. omlægning af grusbaner til helårsbaner.
Som tidligere orienteret, har bestyrelsen gennem de sidste fire måneder arbejdet med omlægning af én eller flere af vores grusbaner til helårsbaner.
Omlægningen er begrundet i flere forhold:
Det har været vanskeligt af få tider i Skovbakkens indendørs hal, da de selv lægger beslag på ”de gode” timer på alle hverdage.
Vejrmæssigt har vi ofte kunnet spille ud over den traditionelle sæson, både forår og efterår – hvis ellers banerne havde været til det. I mange klubber spilles der typisk året rundt på sådanne baner – også i de deciderede vintermåneder.
Helårsbanerne absorberer vandet meget hurtigt, så man umiddelbart efter den ”hyppigt indtræffende sommerregn” kan spille på banerne – uden at glide eller på anden måde risikere liv og lemmer.
Der er tre mulige scenarier, som bestyrelsen ser det:
Scenarie I – omlægning af bane 6 til helårsbane med lys.
Scenarie II – omlægning af bane 4 og 5, uden nyt lys på disse baner.
Scenarie III – omlægning af bane 4, 5 og 6. Bane 6 med lys.

Økonomi grafik:

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen takker for den betydelige støtte fra Aarhus Kommune, Sparekassen Kronjylland og DGI og anbefaler Scenarie III. Efter investeringens gennemførelse har vi fortsat ca. ¼ million kroner på bankbogen.
Vi ønsker arbejdet med omlægning af banerne foretaget på én gang således at vores anlæg ikke skal være en byggeplads over flere år. Omlægningen kan foretages i sommerperioden med nedlukning af hver bane i to uger, efterfølgende hinanden, så kun én bane berøres ad gangen. Vi vil alle kunne få glæde af 3 baner der kan benyttes umiddelbart efter regn og hele året.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for HEI Tennis
06.02.2022